Designers

Artur Gosiewski
Design Director CI

Z wy­kształ­ce­nia ar­chi­tekt kra­jo­brazu, z za­mi­ło­wa­nia ma­ry­narz, z pa­sji designer.

1997–2000 de­si­gner, art di­rec­tor w agen­cji Codes Corporate & Brand Consulting.

2000–2002 de­si­gner, art di­rec­tor w agen­cji Monogram Corporate Identity.

Od 2002 pro­jek­tuje pod wła­sną marką SIGNATURE.

W la­tach 2004–2009 współ­pra­co­wał na za­sa­dzie kon­traktu z agen­cją Brand Nature Access (grupa Corporate Profiles DDBOMNICOM). W ra­mach ze­społu BNA peł­nił funk­cje: de­si­gner, de­sign di­rec­tor CI.

Pracował m.in. dla agen­cji bran­din­go­wych: Carre Noir, Dragon Rouge.

E: artur@signature.pl

M: +48 502 390 290