About

BRANDDESIGNER.PL jest miej­scem spo­tkań de­si­gne­rów, za­równo nie­za­leż­nych, pro­wa­dzą­cych wła­sne stu­dia i firmy pro­jek­towe, jak rów­nież pra­cu­ją­cych dla pol­skich i za­gra­nicz­nych agen­cji bran­din­go­wych. Łą­czy nas pa­sja do pro­jek­to­wa­nia, hi­sto­ria, przy­jaźń i idea: aby ano­ni­mo­wość Twórcy uj­rzała świa­tło dzienne, a pod­pis Projektanta był wi­doczny i czy­telny. Przedstawiamy Wam na­sze prace i dzie­limy się swoim bo­ga­tym doświadczeniem.

Na co dzień sta­no­wimy dla sie­bie konkurencję…

Artur Gosiewski SIGNATURE